* Lãnh đạo phòng:

Phạm Kim Long

- Chức vụ: Trưởng phòng

- ĐT: 0743.855.246 (Số máy nhánh: 356)

- Email: kimlong_phm@tvu.edu.vn  


Phan Thanh Hiền

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- ĐT: 0743.855.246 (Số máy nhánh: 213)

- Email: quynhcuc@tvu.edu.vn

* Nhân viên:

Lê Thị Đẹp

- Chức vụ: Chuyên viên

- ĐT: 0743.855.246 (Số máy nhánh: 233)

- Email: deple@tvu.edu.vn 

Phạm Thị Bích Ngọc

- Chức vụ: Chuyên viên

- ĐT: 0743.855.246 (Số máy nhánh: 233)

- Email: ngocpham@tvu.edu.vn

Phạm Phước Nguyên

- Chức vụ: Chuyên viên

-  ĐT: 0743.855.246 (Số máy nhánh: 233)

- Email: nguyen.pham@tvu.edu.vn