Trang TVU |

DANH SÁCH TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Bỏ lọc
# Tên ISSN E-ISSN WoS Danh mục Id
181 ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE  1588-2667  0001-6446  History | Asian Studies  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11087 
182 ACTA ORNITHOLOGICA  0001-6454  1734-8471  ORNITHOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2388 
183 ACTA ORTHOPAEDICA  1745-3674  1745-3682  ORTHOPEDICS  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  34 
184 ACTA ORTHOPAEDICA  1745-3674  1745-3682  ORTHOPEDICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2389 
185 ACTA OTORHINOLARYNGOLOGICA ITALICA  0392-100X  1827-675X  OTORHINOLARYNGOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2390 
186 ACTA PAEDIATRICA  0803-5253  1651-2227  PEDIATRICS  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  35 
187 ACTA PAEDIATRICA  0803-5253  1651-2227  PEDIATRICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2391 
188 ACTA PALAEONTOLOGICA POLONICA  0567-7920  1732-2421  PALEONTOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2392 
189 ACTA PAULISTA DE ENFERMAGEM  0103-2100  1982-0194  Nursing  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12947 
190 ACTA PETROLOGICA SINICA  1000-0569  2095-8927  GEOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2393 
191 ACTA PHARMACEUTICA SINICA B  2211-3835  2211-3843  PHARMACOLOGY & PHARMACY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2397 
192 ACTA PHARMACOLOGICA SINICA  1671-4083  1745-7254  CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY;PHARMACOLOGY & PHARMACY  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  36 
193 ACTA PHARMACOLOGICA SINICA  1671-4083  1745-7254  CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY;PHARMACOLOGY & PHARMACY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2398 
194 ACTA PHILOSOPHICA  1121-2179  1825-6562  Philosophy  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11088 
195 ACTA PHYSICA SLOVACA  0323-0465  1336-040X  PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2399 
196 ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM  0137-5881  1861-1664  PLANT SCIENCES  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2400 
197 ACTA PHYSIOLOGICA  1748-1708  1748-1716  PHYSIOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  37 
198 ACTA PHYSIOLOGICA  1748-1708  1748-1716  PHYSIOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2401 
199 ACTA POLITICA  0001-6810  1741-1416  Political Science  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12948 
200 ACTA POLONIAE HISTORICA  0001-6829  0001-6829  History  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11089 

Page 10 of 731, showing 20 records out of 14613 total, starting on record 181, ending on 200