Trang TVU |

DANH SÁCH TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Bỏ lọc
# Tên ISSN E-ISSN WoS Danh mục Id
201 ACTA POLYMERICA SINICA  1000-3304    POLYMER SCIENCE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2394 
202 ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA  1785-8860    ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2395 
203 ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA  0001-690X  1600-0447  PSYCHIATRY  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  38 
204 ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA  0001-690X  1600-0447  PSYCHIATRY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2396 
205 ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA  0001-690X  1600-0447  Psychiatry  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12949 
206 ACTA PSYCHOLOGICA  0001-6918  1873-6297  Psychology, Experimental  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12950 
207 ACTA RADIOLOGICA  0284-1851  1600-0455  RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE &MEDICAL IMAGING  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2402 
208 ACTA SCIENTIARUM-AGRONOMY  1807-8621    AGRONOMY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2403 
209 ACTA SOCIOLOGICA  0001-6993  1502-3869  Sociology  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12951 
210 ACTA THEOLOGICA  1015-8758  1015-8758  Religion  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11090 
211 ACTA TROPICA  0001-706X  1873-6254  PARASITOLOGY; TROPICAL MEDICINE  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  39 
212 ACTA TROPICA  0001-706X  1873-6254  PARASITOLOGY; TROPICAL MEDICINE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2404 
213 ACTA VETERINARIA HUNGARICA  0236-6290  1588-2705  VETERINARY SCIENCES  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2405 
214 ACTA VETERINARIA SCANDINAVICA  0044-605X  1751-0147  VETERINARY SCIENCES  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  40 
215 ACTA VETERINARIA SCANDINAVICA  0044-605X  1751-0147  VETERINARY SCIENCES  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2406 
216 ACTA VETERINARIA-BEOGRAD  0567-8315  1820-7448  VETERINARY SCIENCES  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2407 
217 ACTA ZOOLOGICA  0001-7272  1463-6395  ZOOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2408 
218 ACTAS ESPANOLAS DE PSIQUIATRIA  1139-9287  1578-2735  PSYCHIATRY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2409 
219 ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES  0335-5322  1955-2564  Social Sciences, Interdisciplinary  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12952 
220 ACTION RESEARCH  1476-7503  1741-2617  Social Sciences, Interdisciplinary | Management  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12953 

Page 11 of 731, showing 20 records out of 14613 total, starting on record 201, ending on 220