Trang TVU |

DANH SÁCH TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Bỏ lọc
# Tên ISSN E-ISSN WoS Danh mục Id
221 ACTIVE LEARNING IN HIGHER EDUCATION  1469-7874  1741-2625  Education & Educational Research  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12954 
222 ACUPUNCTURE IN MEDICINE  0964-5284  1759-9873  INTEGRATIVE & COMPLEMENTARYMEDICINE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2410 
223 AD HOC NETWORKS  1570-8705  1570-8713  COMPUTER SCIENCE, INFORMATIONSYSTEMS; TELECOMMUNICATIONS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2411 
224 ADALYA  1301-2746    Archaeology  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11091 
225 ADAPTATION-THE JOURNAL OF LITERATURE ON SCREEN STUDIES  1755-0637  1755-0645  Literature | Film, Radio, Television  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11092 
226 ADAPTIVE BEHAVIOR  1059-7123  1741-2633  COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIALINTELLIGENCE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2412 
227 ADAPTIVE BEHAVIOR  1059-7123  1741-2633  Psychology, Experimental | Social Sciences, Interdisciplinary  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12955 
228 ADDICTION  0965-2140  1360-0443  PSYCHIATRY; SUBSTANCE ABUSE  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  41 
229 ADDICTION  0965-2140  1360-0443  PSYCHIATRY; SUBSTANCE ABUSE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2413 
230 ADDICTION  0965-2140  1360-0443  Substance Abuse | Psychiatry  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12956 
231 ADDICTION BIOLOGY  1355-6215  1369-1600  BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY;SUBSTANCE ABUSE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2414 
232 ADDICTION RESEARCH & THEORY  1606-6359  1476-7392  Substance Abuse | Social Issues  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12957 
233 ADDICTION SCIENCE & CLINICAL PRACTICE  1940-0640  1940-0640  Substance Abuse  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12958 
234 ADDICTIVE BEHAVIORS  0306-4603  1873-6327  SUBSTANCE ABUSE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2415 
235 ADDICTIVE BEHAVIORS  0306-4603  1873-6327  Substance Abuse | Psychology, Clinical  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12959 
236 ADDITIVE MANUFACTURING  2214-8604  2214-7810  ENGINEERING, MANUFACTURING; MATERIALSSCIENCE, MULTIDISCIPLINARY  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  42 
237 ADDITIVE MANUFACTURING  2214-8604  2214-7810  ENGINEERING, MANUFACTURING;MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2416 
238 ADICCIONES  0214-4840    SUBSTANCE ABUSE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2417 
239 ADICCIONES  0214-4840    Substance Abuse  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12960 
240 ADIPOCYTE  2162-3945  2162-397X  ENDOCRINOLOGY & METABOLISM  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2418 

Page 12 of 731, showing 20 records out of 14613 total, starting on record 221, ending on 240