Trang TVU |

DANH SÁCH TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Bỏ lọc
# Tên ISSN E-ISSN WoS Danh mục Id
41 AUSTRALIAN JOURNAL OF AGRICULTURALAND RESOURCE ECONOMICS  1364-985X  1467-8489  AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  3082 
42 CHINA AGRICULTURAL ECONOMIC REVIEW  1756-137X  1756-1388  AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  4116 
43 EUROPEAN REVIEW OF AGRICULTURALECONOMICS  0165-1587  1464-3618  AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  4617 
44 JOURNAL OF AGRICULTURAL ANDRESOURCE ECONOMICS  1068-5502  2327-8285  AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  5846 
45 JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS  0021-857X  1477-9552  AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  5848 
46 AGRIBUSINESS  0742-4477  1520-6297  AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY; FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2530 
47 JOURNAL OF WINE ECONOMICS  1931-4361  1931-437X  AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY; FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  7029 
48 FOOD POLICY  0306-9192  1873-5657  AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY; FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY; NUTRITION & DIETETICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  4771 
49 FOOD POLICY  0306-9192  1873-5657  AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY; FOODSCIENCE & TECHNOLOGY; NUTRITION & DIETETICS  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  837 
50 INTERNATIONAL JOURNAL OFAGRICULTURAL AND BIOLOGICALENGINEERING  1934-6344  1934-6352  AGRICULTURAL ENGINEERING  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  5477 
51 TRANSACTIONS OF THE ASABE  2151-0032  2151-0040  AGRICULTURAL ENGINEERING  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  8964 
52 BIOSYSTEMS ENGINEERING  1537-5110  1537-5129  AGRICULTURAL ENGINEERING; AGRICULTURE,MULTIDISCIPLINARY  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  352 
53 BIORESOURCE TECHNOLOGY  0960-8524  1873-2976  AGRICULTURAL ENGINEERING; BIOTECHNOLOGY& APPLIED MICROBIOLOGY; ENERGY & FUELS  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  348 
54 AQUACULTURAL ENGINEERING  0144-8609  1873-5614  AGRICULTURAL ENGINEERING; FISHERIES  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  243 
55 BIOSYSTEMS ENGINEERING  1537-5110  1537-5129  AGRICULTURAL ENGINEERING;AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  3262 
56 INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS  0926-6690  1872-633X  AGRICULTURAL ENGINEERING;AGRONOMY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  5374 
57 PADDY AND WATER ENVIRONMENT  1611-2490  1611-2504  AGRICULTURAL ENGINEERING;AGRONOMY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  7890 
58 BIOMASS & BIOENERGY  0961-9534  1873-2909  AGRICULTURAL ENGINEERING;BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; ENERGY & FUELS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  3222 
59 BIORESOURCE TECHNOLOGY  0960-8524  1873-2976  AGRICULTURAL ENGINEERING;BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; ENERGY & FUELS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  3251 
60 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING  0733-9437  1943-4774  AGRICULTURAL ENGINEERING;ENGINEERING, CIVIL; WATER RESOURCES  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  6396 

Page 3 of 731, showing 20 records out of 14613 total, starting on record 41, ending on 60