Trang TVU |

DANH SÁCH TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Bỏ lọc
# Tên ISSN E-ISSN WoS Danh mục Id
101 ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICASCANDINAVICA  0001-6349  1600-0412  OBSTETRICS & GYNECOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2383 
102 ACTA ODONTOLOGICASCANDINAVICA  0001-6357  1502-3850  DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  31 
103 ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA  0001-6357  1502-3850  DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2384 
104 ACTA OECONOMICA  0001-6373  1588-2659  Economics  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12946 
105 ACTA ORNITHOLOGICA  0001-6454  1734-8471  ORNITHOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2388 
106 ACTA POLITICA  0001-6810  1741-1416  Political Science  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12948 
107 ACTA POLONIAE HISTORICA  0001-6829  0001-6829  History  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11089 
108 ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA  0001-690X  1600-0447  PSYCHIATRY  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  38 
109 ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA  0001-690X  1600-0447  PSYCHIATRY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2396 
110 ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA  0001-690X  1600-0447  Psychiatry  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12949 
111 ACTA PSYCHOLOGICA  0001-6918  1873-6297  Psychology, Experimental  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12950 
112 ACTA SOCIOLOGICA  0001-6993  1502-3869  Sociology  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12951 
113 ACTA TROPICA  0001-706X  1873-6254  PARASITOLOGY; TROPICAL MEDICINE  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  39 
114 ACTA TROPICA  0001-706X  1873-6254  PARASITOLOGY; TROPICAL MEDICINE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2404 
115 ACTA ZOOLOGICA  0001-7272  1463-6395  ZOOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2408 
116 GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION  0001-7701  1572-9532  ASTRONOMY & ASTROPHYSICS; PHYSICS,MULTIDISCIPLINARY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  4909 
117 BEHAVIOR GENETICS  0001-8244  1573-3297  BEHAVIORAL SCIENCES; GENETICS & HEREDITY  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  291 
118 BEHAVIOR GENETICS  0001-8244  1573-3297  BEHAVIORAL SCIENCES; GENETICS &HEREDITY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  3115 
119 BEHAVIOR GENETICS  0001-8244  1573-3297  Psychology, Multidisciplinary  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  13267 
120 ADMINISTRATIVE LAW REVIEW  0001-8368  2326-9154  Law  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12963 

Page 6 of 731, showing 20 records out of 14612 total, starting on record 101, ending on 120