Trang TVU |

DANH SÁCH TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Bỏ lọc
# Tên ISSN E-ISSN WoS Danh mục Id
101 ACS SYNTHETIC BIOLOGY  2161-5063    BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2340 
102 ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA  1610-1928  1861-9959  ACOUSTICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2341 
103 ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICASECTION A-ANIMAL SCIENCE  0906-4702  1651-1972  AGRICULTURE, DAIRY & ANIMALSCIENCE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2342 
104 ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICASECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE  0906-4710  1651-1913  AGRONOMY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2343 
105 ACTA AMAZONICA  0044-5967  1809-4392  PLANT SCIENCES; ZOOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2344 
106 ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA  0001-5172  1399-6576  ANESTHESIOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2345 
107 ACTA ANAESTHESIOLOGICASCANDINAVICA  0001-5172  1399-6576  ANESTHESIOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  16 
108 ACTA ANALYTICA-INTERNATIONAL PERIODICAL FOR PHILOSOPHY IN THE ANALYTICAL TRADITION  0353-5150  1874-6349  Philosophy  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11077 
109 ACTA APPLICANDAE MATHEMATICAE  0167-8019  1572-9036  MATHEMATICS, APPLIED  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2346 
110 ACTA ARCHAEOLOGICA  0065-101X  1600-0390  Archaeology  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11078 
111 ACTA ASTRONAUTICA  0094-5765  1879-2030  ENGINEERING, AEROSPACE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2347 
112 ACTA ASTRONOMICA  0001-5237    ASTRONOMY & ASTROPHYSICS  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  17 
113 ACTA ASTRONOMICA  0001-5237    ASTRONOMY & ASTROPHYSICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2348 
114 ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA  1672-9145  1745-7270  BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY;BIOPHYSICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2349 
115 ACTA BIOETHICA  1726-569X  1726-569X  Ethics | Social Sciences, Biomedical  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12943 
116 ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA SERIESBOTANICA  0001-5296  1898-0295  PLANT SCIENCES  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2350 
117 ACTA BIOMATERIALIA  1742-7061  1878-7568  ENGINEERING, BIOMEDICAL; MATERIALSSCIENCE, BIOMATERIALS  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  18 
118 ACTA BIOMATERIALIA  1742-7061  1878-7568  ENGINEERING, BIOMEDICAL; MATERIALSSCIENCE, BIOMATERIALS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2351 
119 ACTA BOREALIA  0800-3831  1503-111X  Humanities, Multidisciplinary  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11079 
120 ACTA BOTANICA BRASILICA  0102-3306  1677-941X  PLANT SCIENCES  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2352 

Page 6 of 731, showing 20 records out of 14613 total, starting on record 101, ending on 120