Trang TVU |

DANH SÁCH TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Bỏ lọc
# Tên ISSN E-ISSN WoS Danh mục Id
121 WORLD NEUROSURGERY  1878-8750  1878-8769  SURGERY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  9182 
122 WORLD MYCOTOXIN JOURNAL  1875-0710  1875-0796  FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY;MYCOLOGY; TOXICOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  9181 
123 WORLD LITERATURE TODAY  0196-3570  1945-8134  Literature  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12886 
124 WORLD LITERATURE STUDIES  1337-9275  1337-9690  Literature  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12885 
125 WORLD JOURNAL OF UROLOGY  0724-4983  1433-8726  UROLOGY & NEPHROLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  2269 
126 WORLD JOURNAL OF UROLOGY  0724-4983  1433-8726  UROLOGY & NEPHROLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  9180 
127 WORLD JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY  1477-7819    SURGERY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  9179 
128 WORLD JOURNAL OF SURGERY  0364-2313  1432-2323  SURGERY  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  2268 
129 WORLD JOURNAL OF SURGERY  0364-2313  1432-2323  SURGERY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  9178 
130 WORLD JOURNAL OF STEM CELLS  1948-0210    CELL & TISSUE ENGINEERING; CELLBIOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  9177 
131 WORLD JOURNAL OF PEDIATRICS  1708-8569  1867-0687  PEDIATRICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  9176 
132 WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY &BIOTECHNOLOGY  0959-3993  1573-0972  BIOTECHNOLOGY & APPLIEDMICROBIOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  9175 
133 WORLD JOURNAL OF MENS HEALTH  2287-4208  2287-4690  ANDROLOGY; UROLOGY & NEPHROLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  9174 
134 WORLD JOURNAL OF GASTROINTESTINALONCOLOGY  1948-5204    GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY;ONCOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  9173 
135 WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY  1007-9327  2219-2840  GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  9172 
136 WORLD JOURNAL OF EMERGENCYMEDICINE    1920-8642  EMERGENCY MEDICINE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  9170 
137 WORLD JOURNAL OF EMERGENCY SURGERY  1749-7922    EMERGENCY MEDICINE; SURGERY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  9171 
138 WORLD JOURNAL OF CLINICAL CASES  2307-8960    MEDICINE, GENERAL & INTERNAL  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  9169 
139 WORLD JOURNAL OF BIOLOGICALPSYCHIATRY  1562-2975  1814-1412  PSYCHIATRY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  9168 
140 WORLD ENGLISHES  0883-2919  1467-971X  Language & Linguistics  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12884 

Page 7 of 731, showing 20 records out of 14613 total, starting on record 121, ending on 140