Trang TVU |

DANH SÁCH TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Bỏ lọc
# Tên ISSN E-ISSN WoS Danh mục Id
141 WORLD ENGLISHES  0883-2919  1467-971X  Linguistics    16429 
142 WORLD ECONOMY  0378-5920  1467-9701  Economics | International Relations | Business, Finance    16428 
143 WORLD DEVELOPMENT  0305-750X    Development Studies | Economics    16427 
144 WORLD BANK RESEARCH OBSERVER  0257-3032  1564-6971  Development Studies | Economics    16426 
145 WORLD BANK ECONOMIC REVIEW  0258-6770  1564-698X  Development Studies | Economics | Business, Finance    16425 
146 WORLD ARCHAEOLOGY  0043-8243  1470-1375  Archaeology  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12883 
147 WORLD ALLERGY ORGANIZATION JOURNAL  1939-4551    ALLERGY; IMMUNOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  9167 
148 WORKPLACE HEALTH & SAFETY  2165-0799  2165-0969  Nursing    16424 
149 WORK-A JOURNAL OF PREVENTION ASSESSMENT & REHABILITATION  1051-9815  1875-9270  Public, Environmental & Occupational Health    16420 
150 WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY  0950-0170  1469-8722  Sociology | Economics | Industrial Relations & Labor    16423 
151 WORK AND STRESS  0267-8373  1464-5335  Psychology, Applied    16422 
152 WORK AND OCCUPATIONS  0730-8884  1552-8464  Sociology | Industrial Relations & Labor    16421 
153 WORK AGING AND RETIREMENT  2054-4642  2054-4650  Management | Psychology, Applied | Industrial Relations & Labor    16419 
154 WORDSWORTH CIRCLE  0043-8006  2640-7310  Poetry  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12882 
155 WORD & IMAGE  0266-6286  1943-2178  Humanities, Multidisciplinary  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12881 
156 WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY  0043-7719  1432-5225  FORESTRY; MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  2267 
157 WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY  0043-7719  1432-5225  FORESTRY; MATERIALS SCIENCE, PAPER& WOOD  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  9166 
158 WOOD RESEARCH  1336-4561    MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  9165 
159 WOOD AND FIBER SCIENCE  0735-6161    FORESTRY; MATERIALS SCIENCE, PAPER& WOOD; MATERIALS SCIENCE, TEXTILES  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  9164 
160 WOMENS STUDIES-AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL  0049-7878  1547-7045  Humanities, Multidisciplinary  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12880 

Page 8 of 731, showing 20 records out of 14613 total, starting on record 141, ending on 160