Trang TVU |

DANH SÁCH TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Bỏ lọc
# Tên ISSN E-ISSN WoS Danh mục Id
161 ACTA MUSICOLOGICA  0001-6241    Music  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11086 
162 ACTA NEUROCHIRURGICA  0001-6268  0942-0940  CLINICAL NEUROLOGY; SURGERY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2377 
163 ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA  0001-6314  1600-0404  CLINICAL NEUROLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  27 
164 ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA  0001-6314  1600-0404  CLINICAL NEUROLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2378 
165 ACTA NEUROPATHOLOGICA  0001-6322  1432-0533  CLINICAL NEUROLOGY; NEUROSCIENCES;PATHOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  28 
166 ACTA NEUROPATHOLOGICA  0001-6322  1432-0533  CLINICAL NEUROLOGY;NEUROSCIENCES; PATHOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2379 
167 ACTA NEUROPATHOLOGICACOMMUNICATIONS  2051-5960    NEUROSCIENCES  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2380 
168 ACTA NEUROPSYCHIATRICA  1601-5215    PSYCHIATRY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2381 
169 ACTA NUMERICA  0962-4929  1474-0508  MATHEMATICS  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  29 
170 ACTA NUMERICA  0962-4929  1474-0508  MATHEMATICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2382 
171 ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICASCANDINAVICA  0001-6349  1600-0412  OBSTETRICS & GYNECOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2383 
172 ACTA OBSTETRICIA ETGYNECOLOGICA SCANDINAVICA  0001-6349  1600-0412  OBSTETRICS & GYNECOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  30 
173 ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA  0001-6357  1502-3850  DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2384 
174 ACTA ODONTOLOGICASCANDINAVICA  0001-6357  1502-3850  DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  31 
175 ACTA OECOLOGICA-INTERNATIONALJOURNAL OF ECOLOGY  1146-609X  1873-6238  ECOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2385 
176 ACTA OECONOMICA  0001-6373  1588-2659  Economics  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12946 
177 ACTA ONCOLOGICA  0284-186X  1651-226X  ONCOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  32 
178 ACTA ONCOLOGICA  0284-186X  1651-226X  ONCOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2386 
179 ACTA OPHTHALMOLOGICA  1755-375X  1755-3768  OPHTHALMOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  33 
180 ACTA OPHTHALMOLOGICA  1755-375X  1755-3768  OPHTHALMOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2387 

Page 9 of 731, showing 20 records out of 14613 total, starting on record 161, ending on 180