Trang TVU |

DANH SÁCH TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Bỏ lọc
# Tên ISSN E-ISSN WoS Danh mục Id
21 INTERDISCIPLINARY STUDIES OF LITERATURE  2520-4920  2616-4566  Literature  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11780 
22 BOLETIN DE LA ASOCIACION DE GEOGRAFOS ESPANOLES  0212-9426  2605-3322  Geography  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  13307 
23 ANDAMIOS  1870-0063  2594-1917  Social Sciences, Interdisciplinary  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  13073 
24 ANNALES-ANALI ZA ISTRSKE IN MEDITERANSKE STUDIJE-SERIES HISTORIA ET SOCIOLOGIA  1408-5348  2591-1775  Humanities, Multidisciplinary  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11152 
25 ACTA HISTRIAE  1318-0185  2591-1767  History  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11082 
26 ACTA HISTRIAE  1318-0185  2591-1767  History  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12944 
27 POETICA-ZEITSCHRIFT FUR SPRACH-UND LITERATURWISSENSCHAFT  0303-4178  2589-0530  Literature | Language & Linguistics  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12424 
28 AUSTRALASIAN EMERGENCY CARE  2588-994X  2588-994X  Nursing  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  13213 
29 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICALBIOMEDICINE  2221-1691  2588-9222  TROPICAL MEDICINE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  3028 
30 ASIAN WOMEN  1225-925X  2586-5714  Women'S Studies  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  13180 
31 STUDIA PSYCHOLOGICA  0039-3320  2585-8815  Psychology, Multidisciplinary    16221 
32 ORGANON F  1335-0668  2585-7150  Philosophy  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12343 
33 JOURNAL OF LATINX PSYCHOLOGY  2578-8086  2578-8094  Psychology, Multidisciplinary | Psychology, Social | Psychology, Clinical | Psychology, Developmental    14954 
34 JCMS-JOURNAL OF CINEMA AND MEDIA STUDIES  2578-4900  2578-4919  Film, Radio, Television  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11856 
35 SCHOOL PSYCHOLOGY  2578-4218  2578-4226  Psychology, Educational    16042 
36 ECONOMICS OF TRANSITION AND INSTITUTIONAL CHANGE  2577-6975  2577-6983  Economics    13751 
37 JOURNAL OF QUALITY TECHNOLOGY  0022-4065  2575-6230  ENGINEERING, INDUSTRIAL; OPERATIONSRESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE; STATISTICS& PROBABILITY  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  1451 
38 JOURNAL OF QUALITY TECHNOLOGY  0022-4065  2575-6230  ENGINEERING, INDUSTRIAL;OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE; STATISTICS &PROBABILITY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  6747 
39 ENGLISH LANGUAGE NOTES  0013-8282  2573-3575  Literature  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11543 
40 ESTETIKA-THE EUROPEAN JOURNAL OF AESTHETICS    2571-0915  Philosophy | Art  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11563 

Page 2 of 731, showing 20 records out of 14613 total, starting on record 21, ending on 40