Trang TVU |

DANH SÁCH TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Bỏ lọc
# Tên ISSN E-ISSN WoS Danh mục Id
21 DISEASES OF THE ESOPHAGUS    1442-2050  GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  4237 
22 DIVERSITY-BASEL    1424-2818  ECOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  4243 
23 EPMA JOURNAL    1878-5085  MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  4488 
24 EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY    1802-8829  ENTOMOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  4545 
25 FRONTIERS IN MARINE SCIENCE    2296-7745  MARINE & FRESHWATER BIOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  4837 
26 FRONTIERS IN MEDICINE    2296-858X  MEDICINE, GENERAL & INTERNAL  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  4839 
27 FRONTIERS IN MOLECULAR BIOSCIENCES    2296-889X  BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  4841 
28 FRONTIERS IN SYSTEMS NEUROSCIENCE    1662-5137  NEUROSCIENCES  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  4858 
29 GLOBAL HEALTH ACTION    1654-9880  PUBLIC, ENVIRONMENTAL &OCCUPATIONAL HEALTH  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  5000 
30 INTERNATIONAL JOURNAL OF EVIDENCE-BASED HEALTHCARE    1744-1609  MEDICINE, GENERAL & INTERNAL  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  5554 
31 INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHPOLICY AND MANAGEMENT    2322-5939  HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  5577 
32 JCI INSIGHT    2379-3708  MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  5806 
33 JMIR MEDICAL INFORMATICS    2291-9694  MEDICAL INFORMATICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  5809 
34 JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY    1083-351X  BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  5941 
35 JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULARMEDICINE    1582-4934  CELL BIOLOGY; MEDICINE, RESEARCH &EXPERIMENTAL  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  6000 
36 JOURNAL OF INTEGRATED PESTMANAGEMENT    2155-7470  ENTOMOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  6374 
37 JOURNAL OF MARINE SCIENCE ANDENGINEERING    2077-1312  OCEANOGRAPHY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  6436 
38 JOURNAL OF THE EUROPEAN OPTICALSOCIETY-RAPID PUBLICATIONS    1990-2573  OPTICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  6915 
39 JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY    1948-7134  ENTOMOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  6991 
40 MOLECULAR GENETICS AND METABOLISMREPORTS    2214-4269  GENETICS & HEREDITY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  7440 

Page 2 of 731, showing 20 records out of 14612 total, starting on record 21, ending on 40