Trang TVU |

DANH SÁCH TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Bỏ lọc
# Tên ISSN E-ISSN WoS Danh mục Id
81 JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OFAMERICA  0001-4966  1520-8524  ACOUSTICS; AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  6864 
82 ACTA ANAESTHESIOLOGICASCANDINAVICA  0001-5172  1399-6576  ANESTHESIOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  16 
83 ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA  0001-5172  1399-6576  ANESTHESIOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2345 
84 ACTA ASTRONOMICA  0001-5237    ASTRONOMY & ASTROPHYSICS  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  17 
85 ACTA ASTRONOMICA  0001-5237    ASTRONOMY & ASTROPHYSICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2348 
86 ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA SERIESBOTANICA  0001-5296  1898-0295  PLANT SCIENCES  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2350 
87 ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA  0001-5555  1651-2057  DERMATOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  22 
88 ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA  0001-5555  1651-2057  DERMATOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2362 
89 ACTA GEOLOGICA POLONICA  0001-5709  2300-1887  GEOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2366 
90 ACTA MATHEMATICA  0001-5962  1871-2509  MATHEMATICS  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  25 
91 ACTA MATHEMATICA  0001-5962  1871-2509  MATHEMATICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2369 
92 ACTA MECHANICA  0001-5970  1619-6937  MECHANICS  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  26 
93 ACTA MECHANICA  0001-5970  1619-6937  MECHANICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2372 
94 ACTA MUSICOLOGICA  0001-6241    Music  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11086 
95 ACTA NEUROCHIRURGICA  0001-6268  0942-0940  CLINICAL NEUROLOGY; SURGERY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2377 
96 ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA  0001-6314  1600-0404  CLINICAL NEUROLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  27 
97 ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA  0001-6314  1600-0404  CLINICAL NEUROLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2378 
98 ACTA NEUROPATHOLOGICA  0001-6322  1432-0533  CLINICAL NEUROLOGY; NEUROSCIENCES;PATHOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  28 
99 ACTA NEUROPATHOLOGICA  0001-6322  1432-0533  CLINICAL NEUROLOGY;NEUROSCIENCES; PATHOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2379 
100 ACTA OBSTETRICIA ETGYNECOLOGICA SCANDINAVICA  0001-6349  1600-0412  OBSTETRICS & GYNECOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  30 

Page 5 of 731, showing 20 records out of 14612 total, starting on record 81, ending on 100