Trang TVU |

DANH SÁCH TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Bỏ lọc
# Tên ISSN E-ISSN WoS Danh mục Id
121 ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY  0001-8392  1930-3815  Business | Management  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12964 
122 ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY  0001-8678  1475-6064  STATISTICS & PROBABILITY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2447 
123 ADVANCES IN COLLOID ANDINTERFACE SCIENCE  0001-8686  1873-3727  CHEMISTRY, PHYSICAL  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  50 
124 ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACESCIENCE  0001-8686  1873-3727  CHEMISTRY, PHYSICAL  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2460 
125 ADVANCES IN MATHEMATICS  0001-8708  1090-2082  MATHEMATICS  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  53 
126 ADVANCES IN MATHEMATICS  0001-8708  1090-2082  MATHEMATICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2484 
127 ADVANCES IN PHYSICS  0001-8732  1460-6976  PHYSICS, CONDENSED MATTER  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  55 
128 ADVANCES IN PHYSICS  0001-8732  1460-6976  PHYSICS, CONDENSED MATTER  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2500 
129 JOURNAL OF VOCATIONAL BEHAVIOR  0001-8791  1095-9084  Psychology, Applied    15268 
130 AEQUATIONES MATHEMATICAE  0001-9054  1420-8903  MATHEMATICS, APPLIED;MATHEMATICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2513 
131 AERONAUTICAL JOURNAL  0001-9240  2059-6464  ENGINEERING, AEROSPACE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2515 
132 AEVUM-RASSEGNA DI SCIENZE STORICHE LINGUISTICHE E FILOLOGICHE  0001-9593  1827-787X  Humanities, Multidisciplinary  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11094 
133 AFRICA  0001-9720  1750-0184  Anthropology | Area Studies  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12977 
134 AFRICAN AFFAIRS  0001-9909  1468-2621  Political Science | Area Studies  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12978 
135 AFRICAN ARTS  0001-9933  1937-2108  Art  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11098 
136 AFRICAN STUDIES  0002-0184  1469-2872  Area Studies  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12986 
137 AFRICAN STUDIES REVIEW  0002-0206  1555-2462  Area Studies  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12987 
138 AFRICA SPECTRUM  0002-0397  1868-6869  Area Studies  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  12988 
139 JOURNAL OF NURSING ADMINISTRATION  0002-0443  1539-0721  NURSING  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  6584 
140 JOURNAL OF NURSING ADMINISTRATION  0002-0443  1539-0721  Nursing    15025 

Page 7 of 731, showing 20 records out of 14612 total, starting on record 121, ending on 140