Trang TVU |

DANH SÁCH TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Bỏ lọc
# Tên ISSN E-ISSN WoS Danh mục Id
161 AMERICAN ANTIQUITY  0002-7316  2325-5064  Archaeology  Danh mục tạp chí ISI (A&HCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  11117 
162 AMERICAN ANTIQUITY  0002-7316  2325-5064  Anthropology  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  13011 
163 AMERICAN BEHAVIORAL SCIENTIST  0002-7642  1552-3381  Psychology, Clinical | Social Sciences, Interdisciplinary  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  13013 
164 AMERICAN BUSINESS LAW JOURNAL  0002-7766  1744-1714  Business | Law  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  13014 
165 AMERICAN CERAMIC SOCIETY BULLETIN  0002-7812  1945-2705  MATERIALS SCIENCE, CERAMICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2595 
166 JOURNAL OF THE AMERICANCERAMIC SOCIETY  0002-7820  1551-2916  MATERIALS SCIENCE, CERAMICS  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  1484 
167 JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMICSOCIETY  0002-7820  1551-2916  MATERIALS SCIENCE, CERAMICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  6874 
168 JOURNAL OF THE AMERICANCHEMICAL SOCIETY  0002-7863    CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  1485 
169 JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICALSOCIETY  0002-7863    CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  6879 
170 JOURNAL OF THE AMERICAN DENTALASSOCIATION  0002-8177  1943-4723  DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  1488 
171 JOURNAL OF THE AMERICAN DENTALASSOCIATION  0002-8177  1943-4723  DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  6880 
172 AMERICAN ECONOMIC REVIEW  0002-8282  1944-7981  Economics  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  13020 
173 AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL  0002-8312  1935-1011  Education & Educational Research  Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  13021 
174 AMERICAN FAMILY PHYSICIAN  0002-838X  1532-0650  MEDICINE, GENERAL & INTERNAL;PRIMARY HEALTH CARE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2596 
175 AMERICAN FERN JOURNAL  0002-8444  1938-422X  PLANT SCIENCES  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2597 
176 TRANSACTIONS OF THE AMERICANFISHERIES SOCIETY  0002-8487  1548-8659  FISHERIES  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  8962 
177 JOURNAL OF THE AMERICANGERIATRICS SOCIETY  0002-8614  1532-5415  GERIATRICS & GERONTOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  1489 
178 JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICSSOCIETY  0002-8614  1532-5415  GERIATRICS & GERONTOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  6881 
179 JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY  0002-8614  1532-5415  Gerontology    15211 
180 AMERICAN HEART JOURNAL  0002-8703  1097-5330  CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  79 

Page 9 of 731, showing 20 records out of 14612 total, starting on record 161, ending on 180