Trang TVU |

CHI TIẾT BÀI BÁO


Phát huy tính tích cực học tập của sinh viên trong dạy học các môn tâm lý học, giáo dục học đại cương


Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.


Tác giả:   Nguyễn Thị Ngọc Xuân(1) ,
(1) Chủ biên
Abstract:
(ISSN:) Số 23
Xuất bản: 9/2016
Trang: xx
Link bài báo:
Đã xem: 113