Trang TVU |

CHI TIẾT BÀI BÁO


Một số kinh nghiệm xây dựng và phát triển chương trình đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin theo phương pháp tiếp cận cdio


Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.


Tác giả:   Đoàn Phước Miền(2)   Phạm Thị Trúc Mai(3) ,
(1) Chủ biên
Abstract:
(ISSN:) Số 23
Xuất bản: 9/2016
Trang: xx
Link bài báo:
Đã xem: 97