Trang TVU |

CHI TIẾT BÀI BÁO


Thiết kế, chế tạo máy cắt băm chuối liên hợp phục vụ chăn nuôi


Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.


Tác giả:   Huỳnh Thanh Bảnh(1)   Phan Tấn Tài(2) ,
(1) Chủ biên
Abstract:
(ISSN:) Số 23
Xuất bản: 9/2016
Trang: xx
Link bài báo:
Đã xem: 67