Trang TVU |

CHI TIẾT BÀI BÁO


Thực nghiệm chuyển giới tính cá rô đồng (Anabas testudineus) toàn cái tại tỉnh Trà Vinh


Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.


Tác giả:   Nguyễn Thị Yến Linh(1) ,
(1) Chủ biên
Abstract:
(ISSN:) Số 23
Xuất bản: 9/2016
Trang: xx
Link bài báo:
Đã xem: 102