Trang TVU |

CHI TIẾT BÀI BÁO


Nghiên cứu cấu trúc hạt nano tio2 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ dựa trên liên kết mạnh


Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.


Tác giả:   Phan Thanh Hùng(1) ,
(1) Chủ biên
Abstract:
(ISSN:) Số 27
Xuất bản: 9/2017
Trang: xx
Link bài báo:
Đã xem: 69