Trang TVU |

CHI TIẾT BÀI BÁO


Xu hướng bật hơi và hình thành thanh điệu trong tiếng Khmer Trà Vinh


Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.


Tác giả:   Nguyễn Thị Thoa(1) ,
(1) Chủ biên
Abstract: Abstracs: Tiếng Khmer Trà Vinh có biến thể đặc trưng là bật hơi các phụ âm đầu không bật hơi. Đây là chỗ khác biệt giữa phương âm Khmer Trà vinh với phương âm Khmer Sóc Trăng. Xu hướng bật hơi các phụ âm đầu kéo theo việc hạ thấp độ nâng của lưỡi ở các nguyên âm cao và hơi cao. Bên cạnh đó, tiếng Khmer Trà Vinh đang hình thành hai thanh điệu huyền và nặng. Hai thanh này tương thích với âm kết thúc trong cấu tạo âm tiết. Tra Vinh Khmer language has character variant is to pronounce aspirated unaspirated initials of syllable. This is the difference between the sound dialect of Khmer Tra Vinh and Soc Trang. The initials aspirated tendency leads to lowering the lift of the tongue in high and slightly high vowels. Besides, the Khmer language of Tra Vinh is forming two tones of grave and dot under. These two tones are compatible with the final in the syllabic structure. Key words: Trà Vinh, thanh điệu, biến thể, bật hơi
(ISSN:) Số số 9
Xuất bản: 9/2017
Trang: 102- 108
Link bài báo:
Đã xem: 71