Trang TVU |

CHI TIẾT BÀI BÁO


Một số vấn đề về kiểm soát quyền lực của Chủ tịch nước đối với Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp


Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.


Tác giả:   Đỗ Thị Mai Thư(1) ,
(1) Chủ biên
Abstract:
Giáo dục và xã hội (ISSN:) Số Số đặc biệt kỳ 1 - tháng 9/2018
Xuất bản: 9/2018
Trang: 227-230
Link bài báo:
Đã xem: 43