Trang TVU |

CHI TIẾT BÀI BÁO


Quyền và nghĩa vụ của chủ thể định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 - Một số hạn chế và hướng hoàn thiện


Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.


Tác giả:   Ngo Thi Phuong Thao(1) ,
(1) Chủ biên
Abstract:
Giáo dục và xã hội (ISSN:) Số Số đặc biệt kỳ 1 - tháng 9 năm 2018
Xuất bản: 9/2018
Trang: 222-226
Link bài báo:
Đã xem: 41