Trang TVU |

CHI TIẾT BÀI BÁO


Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về an toàn thực phẩm kiểm dịch động vật trong khuôn khổ cộng đồng kinh tế ASEAN


Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.


Tác giả:   Phan Thị Chánh Lý(1) ,
(1) Chủ biên
Abstract:
(ISSN:) Số Số đặc biệt
Xuất bản: thang 11/2018
Trang: 153-156
Link bài báo:
Đã xem: 43