Trang TVU |

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học (310)


Có 310 kết quả.
Nguyễn Toàn Năng (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm phát triển phong trào Thể dục Thể Thao ngoại khóa cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Thùy Trinh (Chủ nhiệm), , "Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chi tiêu cho y tế của các nông hộ tại địa bàn tỉnh Trà Vinh", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Trần Tùng Chinh (Chủ nhiệm), , "Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chi tiêu cho giáo dục của các nông hộ tại địa bàn tỉnh Trà Vinh", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Trần Thị Kim Chi (Chủ nhiệm), , "Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chế độ kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Đồng bằng sông Cửu Long", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Vũ Minh Tâm (Chủ nhiệm), , "Giải pháp thúc đẩy hành vi tích cực của người lao động nhằm phát triển thương hiệu trường Đại học Trà Vinh", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Lê Thị Thu Diềm (Chủ nhiệm), , "Tác động của sự tập trung tín dụng đến rủi ro: Trường hợp các Ngân hàng Thương mại Việt Nam", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Phan Thanh Huyền (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu các yếu tố tác động đến hành vi lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Lạc Ngọc Trân (Chủ nhiệm), , "Tiếp cận và phát triển kỹ năng mềm của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Hồ Nguyễn Phương Uyên (Chủ nhiệm), , "Dạy nghề cho người khuyết tật tại tỉnh Trà Vinh: Thực trạng và giải pháp", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
Nguyễn Khánh Duy (Chủ nhiệm), , "Hệ thống tưới tiêu tiết kiệm nước", 2017, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đang thực hiện)
First page5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Bài báo được xem nhiều

xem thêm