Trang TVU |

CHI TIẾT ĐỀ TÀI


Nghiên cứu sử dụng xúc tác khung cơ kim CuOBA cho phản ứng ghép đôi C-O


Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ nhiệm),
Lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Abstract:

Đã xem: 400

ĐỀ TÀI CÙNG LĨNH VỰC

Bài báo được xem nhiều

xem thêm