Trang TVU |

CHI TIẾT ĐỀ TÀI


'Đạo hàm suy rộng trong tối ưu không trơn


Tran Thien Khai (Chủ nhiệm),
Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên
Abstract:

Đã xem: 239

ĐỀ TÀI CÙNG LĨNH VỰC

Bài báo được xem nhiều

xem thêm