Trang TVU |

Giới thiệu

Ngày đăng 09/08/2017

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHCN

     * Tên đơn vị: Phòng Khoa học Công nghệ

     * Tên tiếng Anh: Science and Technology Affairs

Phòng Khoa học Công nghệ thực hiện chức năng:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường, thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

 Nhiệm vụ của Phòng Khoa học Công nghệ: 

1. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tư vấn khoa học của trường. Là đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và tư vấn khoa học; điều phối, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ.

2. Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức đánh giá, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

3. Quản lý và theo dõi các hợp đồng nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ với các địa phương, doanh nghiệp; hướng dẫn công tác bản quyền tác giả, sở hữu công nghiệp, tổ chức việc tham gia các giải thưởng khoa học, công nghệ trong nước và quốc tế.

4. Làm đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo; tổng kết, đánh giá kết quả công tác nghiên cứu khoa học, đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học.

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

6. Làm thường trực hội đồng nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp trường.

7. Xây dựng các văn bản quản lý nội bộ về hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác sản xuất.

8. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định đối với các lĩnh vực có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

9. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong qua trình xây dựng và phát triển của nhà trường.

10. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 * Liên hệ:

Phòng Khoa học Công nghệ

Điện thoại: 02943. 855. 246(Số máy nhánh: 213, 233, 218)

Email: khcn@tvu.edu.vn