Trang TVU |

Giới thiệu

Ngày đăng 09/08/2017

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHCN

     * Tên đơn vị: Phòng Khoa học Công nghệ

     * Tên tiếng Anh: Science and Technology Affairs

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo Sau đại học được thành lập theo Quyết định số 315/QĐ-ĐHTV ngày 24 / 11 / 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, nay là Phòng Khoa học Công nghệ, nhằm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) được quy định tại Luật Giáo dục Đại học và thực hiện tốt phương châm “nghiên cứu khoa học gắn với giáo dục và đào tạo”, chúng tôi là đơn vị tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, đề xuất phương án, tổ chức thực hiện, xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch các hoạt động KH&CN của Trường, cụ thể là quản lý đề tài, dự án, đề án nghiên cứu khoa học công nghệ và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) tại các đơn vị thuộc Trường; tham mưu hoạt động sở hữu trí tuệ; theo dõi, hỗ trợ thông tin các chương trình nghiên cứu, các dự án, đề án NCKH các cấp. Bên cạnh đó, chúng tôi còn quản lý việc triển khai các thông tin về KH&CN, các vấn đề liên quan về quy định và luật KH&CN; hướng dẫn công tác bản quyền tác giả, sở hữu trí tuệ; hướng dẫn, theo dõi các Hội nghị, Hội thảo khoa học; tổ chức việc tham gia các giải thưởng khoa học, công nghệ trong nước và quốc tế; đồng thời đề xuất phương án, tổ chức thực hiện việc liên kết hợp tác NCKH và công nghệ với các địa phương, với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

 

Để đạt được các mụ c tiêu trên, sự nổ lực không ngừng của tập thể phòng cũng như của cán bộ, viên chức, giảng viên của Trường luôn là điều cần thiết, bên cạnh việc thực thi một số giải pháp hành động cụ thể. Đó là, chúng tôi sẽ thay đổi cách quản lý hoạt động NCKH, chú trọng quản lý theo kết quả chất lượng, giảm bớt các thủ tục rườm rà, tạo điều kiện tối đa để các đơn vị nghiên cứu phát huy năng lực và tiềm năng nghiên cứu. Nhằm tăng cường chất lượng nghiên cứu và nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh, khu vực và địa phương, chúng tôi thực hiện thí điểm việc giao nhiệm vụ triển khai hoạt động KH&CN cho một số Khoa chủ chốt; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn năng lực nghiên cứu của đội ngũ cán bộ KH&CN, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ đầu đàn đủ khả năng chủ trì thực hiện các đề tài KH&CN lớn của tỉnh; nâng cao năng lực và kỹ năng NCKH của đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu theo hướng chuyên sâu; tập hợp lực lượng để mỗi ngành đào tạo thành lập được một nhóm NCKH mạnh để thực hiện các chương trình nghiên cứu, đề tài, dự án lớn theo hướng chuyên ngành, tập hợp nhiều nhà khoa học tham gia tạo ra các sản phẩm nghiên cứu có chất lượng cao; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng trong tỉnh, các Bộ, ngành nhằm tiếp cận, nắm bắt, chuyển giao, ứng dụng các thành tựu KH&CN vào sản xuất và đời sống; tăng cường hợp tác quốc tế về KH&CN để tìm nguồn kinh phí ngoài nước, để đăng ký đề tài và chọn các trường quốc tế làm đối tác để thực hiện đề tài; và cuối cùng là tích cực tìm nguồn tài trợ từ các dự án, các viện trường, tổ chức trong và ngoài nước để nâng cao cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu.

 

Với các mục tiêu và giải pháp thực hiện trên, tập thể Phòng Khoa học Công nghệ cam kết hoàn thành để hoạt động KH&CN của Trường phát triển hơn nữa cả chất và lượng nhằm từng bước khẳng định uy tín của Trường Đại học Trà Vinh với các trường, học viện trong và ngoài nước.

    * Liên hệ:

Phòng Khoa học Công nghệ

Điện thoại: 0743. 855. 246(Số máy nhánh: 213 hoặc 233)

Email: khcn@tvu.edu.vn