Trang TVU |

Nhân sự

Ngày đăng 10/05/2018

1. TS. Phạm Kim Long

- Chức vụ: Trưởng phòng

- ĐT: 0743.855.246 (Số máy nhánh: 356)

- Email: kimlong_phm@tvu.edu.vn

2. ThS. Phan Thanh Hiền

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- ĐT: 0743.855.246 (Số máy nhánh: 213)

- Email: quynhcuc@tvu.edu.vn

3. ThS. Lý Thị Thu Lan

- Chức vụ: Chuyên viên

- ĐT: 0743.855.246 (Số máy nhánh: 233)

- Email: thulan@tvu.edu.vn

4. Lê Thị Đẹp

- Chức vụ: Chuyên viên

- ĐT: 0743.855.246 (Số máy nhánh: 233)

- Email: deple@tvu.edu.vn

5. ThS. Phạm Thị Bích Ngọc

- Chức vụ: Chuyên viên

- ĐT: 0743.855.246 (Số máy nhánh: 233)

- Email: ngocpham@tvu.edu.vn