Trang TVU |

Nhân sự

Ngày đăng 10/05/2018

 

 

Họ và tên: Huỳnh Công Khôi

Chức danh: Trưởng phòng

Học vị: Tiến sỹ

Điện thoại: 02943.855.246
(Số máy nhánh: 356)

Email: khoi@tvu.edu.vn

 

 Họ và tên: Phan Thanh Hiền

Chức danh: Phó trưởng phòng

Học vị: Thạc sỹ

Điện thoại: 02943.855.246
(Số máy nhánh: 233)

Email: quynhcuc@tvu.edu.vn

Họ và tên: Phạm Thị Phương Thuý

Chức danh: Phó trưởng phòng

Học vị: Tiến sỹ

Điện thoại: 02943.855.246
(Số máy nhánh: 218)

Email: thuypt2000@tvu.edu.vn

Họ và tên: Lê Thị Đẹp

Chức danh: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại: 02943.855.246
(Số máy nhánh: 233)

Email: deple@tvu.edu.vn

Họ và tên: Phạm Thị Bích Ngọc

Chức danh: Chuyên viên

Học vị: Thạc sỹ

Điện thoại: 02943.855.246
(Số máy nhánh: 233)

Email: ngocpham@tvu.edu.vn

 Họ và tên: Nguyễn Văn Tiền

Chức danh: Chuyên viên

Học vị: Thạc sỹ

Điện thoại: 02943.855.246
(Số máy nhánh: 218)

Email: nvtientv@tvu.edu.vn