Trang TVU |

BIỂU MẪU TẢI VỀ


Có 15 kết quả.
"Lịch tham chiếu tuần - Năm học 2018-2019" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 22
"Mẫu Đề nghị khen thưởng (bài báo ISI/Scopus)" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 32
"Mẫu Đề nghị khen thưởng (bài báo tính điểm công trình)" , chuyên mục Biểu mẫu , đã tải 60
"KE KHAI NCKH - M02" , chuyên mục Tin tức , đã tải 134
"KE KHAI NCKH - M01" , chuyên mục Tin tức , đã tải 160
"BM17-BÁO CÁO TỔNG KẾT" , chuyên mục Tin tức , đã tải 94
"BM6 - THUYẾT MINH" , chuyên mục Tin tức , đã tải 267
"Hướng dẫn cách tra Tạp chí ISI/Scopus" , chuyên mục Tin tức , đã tải 94
"Lịch tuần năm học 2017-2018" , chuyên mục Tin tức , đã tải 81
"Quyet dinh so 1759 cua UBND huong dan su dung kinh phi" , chuyên mục Giới thiệu , đã tải 994
"QĐ số 5378/QĐ-ĐHTV ngày 31/12/2016 về việc ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đề tài cấp Trường" , chuyên mục Giới thiệu , đã tải 669
"Đơn xin gia hạn đề tài" , chuyên mục Tin tức , đã tải 326
"BM14. Đề nghị nghiệm thu" , chuyên mục Tin tức , đã tải 362
"BM12. Báo cáo tiến độ" , chuyên mục Tin tức , đã tải 364
"BM2. Phiếu đề xuất" , chuyên mục Tin tức , đã tải 799