Trang TVU |

CHI TIẾT BÀI BÁO


Các nhân tố ảnh hưởng đến an ninh lương thực cấp hộ gia đình vùng đồng bằng sông Cửu Long


Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.


Tác giả:   Nguyễn Thị Bé Ba(1)   Nguyễn Thị Cẩm Loan(2) ,
(1) Chủ biên
Abstract:
(ISSN:) Số 27
Xuất bản: 9/2017
Trang: xx
Link bài báo:
Đã xem: 145