Trang TVU |

CHI TIẾT BÀI BÁO


Nghiên cứu nuôi tạo quả thể nấm đông trùng hạ thảo (cordyceps militaris) tại Trà Vinh


Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.


Tác giả:   Nguyễn Ngọc Trai(1)   Phan Quốc Nam(2) ,
(1) Chủ biên
Abstract:
(ISSN:) Số 27
Xuất bản: 9/2017
Trang: xx
Link bài báo:
Đã xem: 69