Trang TVU |

CHI TIẾT BÀI BÁO


Nghiên cứu thử nghiệm nuôi lươn đồng (monopterus albus) trong hệ thống tuần hoàn


Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.


Tác giả:   Lai Phước Sơn(1) ,
(1) Chủ biên
Abstract:
(ISSN:) Số 27
Xuất bản: 9/2017
Trang: xx
Link bài báo:
Đã xem: 66