Trang TVU |

CHI TIẾT ĐỀ TÀI


Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi của các cơ sở kinh tế cá nhân lên doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh


Lê Thị Thu Diềm (Chủ nhiệm),
Lĩnh vực: Khoa học xã hội
Abstract:

Đã xem: 569

ĐỀ TÀI CÙNG LĨNH VỰC

Bài báo được xem nhiều

xem thêm