Trang TVU |

CHI TIẾT ĐỀ TÀI


'Giải pháp thủy vân số dựa vào khai thác đặc trưng trên miền tần số


Nguyễn Thái Sơn (Chủ nhiệm),
Lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Abstract:

Đã xem: 322

ĐỀ TÀI CÙNG LĨNH VỰC

Bài báo được xem nhiều

xem thêm