Trang TVU |

CHI TIẾT ĐỀ TÀI


Xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác đánh giá theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phục vụ cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo (Trường hợp áp dụng cho chương trình công nghệ thông tinLĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Abstract:

Đã xem: 109

ĐỀ TÀI CÙNG LĨNH VỰC

Bài báo được xem nhiều

xem thêm