Trang TVU |

DANH SÁCH TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Bỏ lọc
# Tên ISSN E-ISSN WoS Danh mục Id
81 ANIMAL REPRODUCTION  1806-9614  1984-3143  AGRICULTURE, DAIRY & ANIMALSCIENCE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2721 
82 ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE  0378-4320  1873-2232  AGRICULTURE, DAIRY & ANIMALSCIENCE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2722 
83 ANIMAL SCIENCE JOURNAL  1344-3941  1740-0929  AGRICULTURE, DAIRY & ANIMALSCIENCE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2723 
84 ANIMAL SCIENCE PAPERS AND REPORTS  0860-4037    AGRICULTURE, DAIRY & ANIMALSCIENCE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2724 
85 ANNALS OF ANIMAL SCIENCE  2300-8733    AGRICULTURE, DAIRY & ANIMALSCIENCE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2745 
86 ARCHIVES ANIMAL BREEDING  0003-9438  2363-9822  AGRICULTURE, DAIRY & ANIMALSCIENCE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2959 
87 ARCHIVES OF ANIMAL NUTRITION  1745-039X  1477-2817  AGRICULTURE, DAIRY & ANIMALSCIENCE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2962 
88 ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMALSCIENCES  1011-2367  1976-5517  AGRICULTURE, DAIRY & ANIMALSCIENCE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  3030 
89 BRITISH POULTRY SCIENCE  0007-1668  1466-1799  AGRICULTURE, DAIRY & ANIMALSCIENCE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  3420 
90 CANADIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE  0008-3984  1918-1825  AGRICULTURE, DAIRY & ANIMALSCIENCE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  3468 
91 CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE  1212-1819  1805-9309  AGRICULTURE, DAIRY & ANIMALSCIENCE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  4056 
92 JOURNAL OF ANIMAL AND FEED SCIENCES  1230-1388    AGRICULTURE, DAIRY & ANIMALSCIENCE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  5871 
93 JOURNAL OF ANIMAL BREEDING ANDGENETICS  0931-2668  1439-0388  AGRICULTURE, DAIRY & ANIMALSCIENCE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  5873 
94 JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE  0021-8812  1525-3163  AGRICULTURE, DAIRY & ANIMALSCIENCE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  5876 
95 JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE ANDBIOTECHNOLOGY  2049-1891    AGRICULTURE, DAIRY & ANIMALSCIENCE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  5877 
96 JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH  0971-2119  0974-1844  AGRICULTURE, DAIRY & ANIMALSCIENCE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  5884 
97 JOURNAL OF APPLIED POULTRY RESEARCH  1056-6171  1537-0437  AGRICULTURE, DAIRY & ANIMALSCIENCE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  5900 
98 JOURNAL OF POULTRY SCIENCE  1346-7395  1349-0486  AGRICULTURE, DAIRY & ANIMALSCIENCE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  6689 
99 JOURNAL OF REPRODUCTION ANDDEVELOPMENT  0916-8818    AGRICULTURE, DAIRY & ANIMALSCIENCE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  6765 
100 LIVESTOCK SCIENCE  1871-1413  1878-0490  AGRICULTURE, DAIRY & ANIMALSCIENCE  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  7140 

Page 5 of 731, showing 20 records out of 14613 total, starting on record 81, ending on 100