Trang TVU |

DANH SÁCH TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Bỏ lọc
# Tên ISSN E-ISSN WoS Danh mục Id
1 BRQ-BUSINESS RESEARCH QUARTERLY  2340-9436  2340-9444    Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  13346 
2 CLINICAL PSYCHOLOGICAL SCIENCE  2167-7026  2167-7034    Danh mục tạp chí ISI (SSCI) đặt hàng – chỉ tính những tạp chí Q1, Q2 và Q3  13471 
3 LAW AND HISTORY REVIEW  0738-2480  1939-9022      15347 
4 ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA  1610-1928  1861-9959  ACOUSTICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2341 
5 APPLIED ACOUSTICS  0003-682X  1872-910X  ACOUSTICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2875 
6 ARCHIVES OF ACOUSTICS  0137-5075  2300-262X  ACOUSTICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  2960 
7 JOURNAL OF THE AUDIO ENGINEERINGSOCIETY  1549-4950    ACOUSTICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  6902 
8 JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OFAMERICA  0001-4966  1520-8524  ACOUSTICS; AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  6864 
9 ULTRASONICS SONOCHEMISTRY  1350-4177  1873-2828  ACOUSTICS; CHEMISTRY,MULTIDISCIPLINARY  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  9040 
10 SPEECH COMMUNICATION  0167-6393  1872-7182  ACOUSTICS; COMPUTER SCIENCE,INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  8741 
11 IEEE TRANSACTIONS ONULTRASONICS FERROELECTRICS AND FREQUENCY CONTROL  0885-3010  1525-8955  ACOUSTICS; ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  1008 
12 EURASIP JOURNAL ON AUDIO SPEECH ANDMUSIC PROCESSING  1687-4722    ACOUSTICS; ENGINEERING, ELECTRICAL& ELECTRONIC  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  4506 
13 IEEE TRANSACTIONS ON ULTRASONICSFERROELECTRICS AND FREQUENCY CONTROL  0885-3010  1525-8955  ACOUSTICS; ENGINEERING, ELECTRICAL& ELECTRONIC  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  5300 
14 IEEE-ACM TRANSACTIONS ON AUDIOSPEECH AND LANGUAGE PROCESSING  2329-9290    ACOUSTICS; ENGINEERING, ELECTRICAL& ELECTRONIC  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  5308 
15 JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION  0022-460X  1095-8568  ACOUSTICS; ENGINEERING, MECHANICAL;MECHANICS  Danh mục tạp chí ISI (SCI) đặt hàng  1464 
16 ULTRASONIC IMAGING  0161-7346  1096-0910  ACOUSTICS; ENGINEERING,BIOMEDICAL; RADIOLOGY, NUCLEARMEDICINE & MEDICAL IMAGING  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  9038 
17 JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION  0022-460X  1095-8568  ACOUSTICS; ENGINEERING,MECHANICAL; MECHANICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  6801 
18 JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME  1048-9002  1528-8927  ACOUSTICS; ENGINEERING,MECHANICAL; MECHANICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  7006 
19 JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL  1077-5463  1741-2986  ACOUSTICS; ENGINEERING,MECHANICAL; MECHANICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  7007 
20 SHOCK AND VIBRATION  1070-9622  1875-9203  ACOUSTICS; ENGINEERING,MECHANICAL; MECHANICS  Danh mục tạp chí ISI (SCIE) thuộc nhóm Q1, Q2 và Q3 đặt hàng  8641 

Page 1 of 731, showing 20 records out of 14612 total, starting on record 1, ending on 20