Trang TVU |

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học (310)


Có 310 kết quả.
Phan Chí Hiếu (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu chuyển đổi cây trồng trên đất vườn tạp tại 3 huyện ven biển Bến Tre", 2018, cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
Phạm Tiết Khánh (Chủ nhiệm), , "Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ", 2018, cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Tai Nguyen Tan (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu phát triển linh kiện cảm biến trên cơ sở quang sợi kết hợp với hiệu ứng plasmon bề mặt ứng dụng trong y sin", 2018, cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Huệ (Chủ nhiệm), , "Những vấn đề cơ bản và cấp bách trong cộng đồng dân tộc Khmer ở Việt Nam hiện nay", 2018, cấp quản lí: Cấp Quốc gia. (Đang thực hiện)
Phạm Tiết Khánh (Chủ nhiệm), , "Văn hóa trong phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ", 2018, cấp quản lí: Cấp Quốc gia. (Đang thực hiện)
Thạch Thị Dân (Chủ nhiệm), , "Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính sinh học một số dẫn xuất sulfonamide", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Hồ Quốc Đạt (Chủ nhiệm), , "Ảnh hưởng của dây bìm bìm (Operculia turpethum) thay thế cỏ lông tây trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng của dê Bách Thảo", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Lê Hoàng Giang (Chủ nhiệm), , "Khảo sát đặc tính nhạy nhiệt của hydrogel gelatin chứa dầu mù u ứng dụng trong trị lành vết thương.", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Nguyễn Hoàng Lâm (Chủ nhiệm), , "Nghiên cứu tận dụng xỉ than từ nhà máy nhiệt điện làm vật liệu hấp phụ lân trong nước thải chế ", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
Nguyễn Trọng Lăng (Chủ nhiệm), , "'Hành vi ủng hộ xã hội của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh ", 2018, cấp quản lí: Cấp Trường. (Đã nghiệm thu)
First page3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Bài báo được xem nhiều

xem thêm